... مردم تا امروز جز 2 حرف از علم آگاهی ندارند، وقتی قائم قیام کند 25 حرف دیگر را آشکار و در میان مردم پخش می کند ...

[اسب سواری]...[موتور سواری]...[ماشین سواری]...[هواپیما]...[ماهی گیری]

[پنگوئن ها]...[تیر و کمان]...[گلف]...[گرفتن حباب ها]...[حباب بازی]

[بازی حافظه]...[حشرات]...[بازی هیولا]...[معدن چی]...[مبارزه با بیماری ها]

[سودوکو]...[تنیس]...[zed]

صفحه اصلی پایگاه 27 حرف